Учебна 2023/ 2024 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ


 

 1. План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2023/2024 година
 2. Годишен план на гимназията
 3. Етичен кодекс
 4. Организация на учебния ден на гимназията
 5. Правилник за дейността на гимназията
 6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков"
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2023-2024 година
 8. Училищен спортен календар
 9. Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2023/2024 година
 10. Годишен план на гимназията за учебната 2023-2024 година
 11. Механизъм за противодействиена училищния тормоз между учениците в гимназията за учебната 2023-2024 година
 12. План за сигурност за учебната 2023-2024 година
 13. Правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2023-2024 година
 14. Програна за първи срок за учебната 2023-2024 година
 15. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2023-2024 година

 16. Правила за работа в НЕИСПУО за учебната 2023-2024 година

 17. План за бедствия, аварии и катастрофи
 18. План на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
 19. Ред и условия за обучение в самостоятелна форма
 20. Правила за използване на електронен дневник
 21. Правила за водене на лично образователно дело (ЛОД)
 22. Устав на ученическия парламент
 23. Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипенди от учениците
 24. Стратегия за развитие на Професионална гимназия по икономика "проф. д-р Д. Табаков"

         САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на редовна сесия през месец октомври - ноември 2023 г. за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение КРИСТИНА ИВАНОВА КАРАГЕНОВА от X клас, специалност "БАНКОВО ДЕЛО

 


ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. март 2024 г. за определяне на годишна оценка на ученичка в самостоятелна форма на обучение КРИСТИНА ИВАНОВА КАРАГЕНОВА - X клас, специалност "БАНКОВО ДЕЛО"

 


 

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през м. юли 2024 г. за определяне на годишна оценка на ученичка в самостоятелна форма на обучение КРИСТИНА ИВАНОВА КАРАГЕНОВА - X клас, специалност "БАНКОВО ДЕЛО"

 


   8 АСпециалност  Банково дело, 8 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 8В - Специалност - Икономическа информатика, 8 Г - Специалност  Бизнес администрация, 8 Д - Специалност  Електронна търговия


9-ти клас

   9 АСпециалност  Банково дело, 9 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 9 В - Специалност - Икономическа информатика, 9 Г - Специалност  Бизнес администрация, 9 Д - Специалност  Електронна търговия


10-ти клас

   10 АСпециалност  Банково дело, 10 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 10 В - Специалност - Икономическа информатика, 10 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 10 Д - Специалност  Електронна търговия


11-ти клас

   11 АСпециалност  Банково дело, 11 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 11 В - Специалност - Икономическа информатика, 11 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 11 Д - Специалност  Електронна търговия


12-ти клас

   12 АСпециалност  Банково дело, 12 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 12 В - Специалност - Икономическа информатика, 12 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 12 Д - Специалност  Електронна търговия

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!