Обява за практики в Португалия

erasmus-800p

О Б Я В А

ПРАКТИКИ В ПОРТУГАЛИЯ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен, с  финансовата подкрепа на Европейския съюз, по програма „ЕРАЗЪМ+”, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси, обявява  конкурс за подбор на ученици, желаещи да участват в обучителна практика по проект № 2017-1-BG01-KA102-035585 на тема: “Мобилност за професионално развитие”, която ще се осъществи както следва:

 

Брой ученици Класове Държава Период

Придружаващи

учители

 

20

 

XI

Португалия,

гр. Барселос

от 01.04.2018 г.

до 14.04.2018 г.

 

2

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Писмено заявление по образец, подписано от ученик, родител и класен ръководител. Документи се приемат от класните ръководители и в деловодството на гимназията до 16.30 ч на 29.09.2017 година.  

 

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

ПЪРВИ ЕТАП:

 

  • Среден успех от предходната година;
  • Среден успех от оценките по професионалните предмети от 9 и 10 клас. 
  • Участие в извънкласни дейности, свързани с изучаването на чужд език и изучаваната професия - олимпиади, състезания, конкурси;
  • Без наложено наказание от Педагогическия съвет до момента на подбора на участниците в мобилността. При налагане на наказание след сформиране на групата, ученикът се замества с резерва;
  • Класирания в олимпиади, състезания, конкурси, свързани с изучаването на чужд език и изучаваната професия


ВТОРИ ЕТАП:


  • Успешно издържан тест по професионална подготовка. 
  • Резултат от писмен изпит по английски език и интервю, за проверка нивото на владеене на езика, комуникативността, мотивацията за участие в мобилността и разпространение на резултатите. 
  • Нотариално заверена декларация от родителите на кандидата, че са съгласни да пътува до гр. Барселос, Португалия, предадена на класните ръководители до 16.10.2017 г.
Окончателният състав на групата за участие в обучителната практика в гр. Барселос, Португалия, ще бъде обявен на информационно табло в училище и на сайта на училището до 23.10.2017 г.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!