ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ

01

      

    

  От 9 до 20 ноември 2020 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика”. Партньор на гимназията е португалската организация Mobility Friends. Участници бяха 20 ученици от 12 клас от ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“- Сливен.

 

   Поради ситуацията с Ковид-19, програмата на мобилността беше променена. Вместо работа в реална работна среда в компании в сферата на икономиката и бизнеса, практическото обучение се проведе в офиси на партньора, в защитена и безопасна среда. В продължение на 2 седмици учениците преминаха всички задължителни стъпки за стартиране на нов бизнес.

 

   Учениците бяха разделени на 4 екипа със задача да създадат стартиращи иновативни предприятия по зададена на всеки екип сфера на дейност, фокусирана върху решаване на проблемите и идентифициране нуждите на хора в затруднено и неравностойно положение. Четирите иновативни стартиращи предприятия имаха за дейност създаване на мобилни приложения за хора с увреждания, бежанци и имигранти и грижа за деца със синдром на Даун.

 

   Всеки екип имаше за задача да напише бизнес план на своето стартиращо предприятие, който включва:

 • Дейност на фирмата
 • Мисия, цели, социално въздействие
 • Име, лого, слоган, уеб сайт
 • Проучване на пазара
 • Описание на целевата група
 • Услуга или продукт
 • Маркетинг и продажби
 • Финансов план
 • Източници на финансиране
 • Финансови прогнози
 • Реклама
 • SWOT анализ
 • PESTEL анализ

 

   В края на обучението всяка група представи пред комисия създаденото от нея стартиращо предприятие. Коментирани бяха силните и слаби страни на всяка презентация, задавани бяха допълнителни въпроси. Излъчена беше групата с най-добър бизнес план и най-добро представяне.

02 03 04
05 06 07