Учебна 2023/ 2024 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ


 

 1. План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2023/2024 година
 2. Годишен план на гимназията
 3. Етичен кодекс
 4. Организация на учебния ден на гимназията
 5. Правилник за дейността на гимназията
 6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков"
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2023-2024 година
 8. Училищен спортен календар
 9. Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2023/2024 година

         САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през месец юни - юли 2023 г. за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение КРИСТИНА ИВАНОВА КАРАГЕНОВА от X клас, специалност "БАНКОВО ДЕЛО

 


 

   8 АСпециалност  Банково дело, 8 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 8В - Специалност - Икономическа информатика, 8 Г - Специалност  Бизнес администрация, 8 Д - Специалност  Електронна търговия


9-ти клас

   9 АСпециалност  Банково дело, 9 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 9 В - Специалност - Икономическа информатика, 9 Г - Специалност  Бизнес администрация, 9 Д - Специалност  Електронна търговия


10-ти клас

   10 АСпециалност  Банково дело, 10 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 10 В - Специалност - Икономическа информатика, 10 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 10 Д - Специалност  Електронна търговия


11-ти клас

   11 АСпециалност  Банково дело, 11 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 11 В - Специалност - Икономическа информатика, 11 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 11 Д - Специалност  Електронна търговия


12-ти клас

   12 АСпециалност  Банково дело, 12 Б Специалност  Оперативно счетоводство, 12 В - Специалност - Икономическа информатика, 12 Г - Специалност  Митническа и данъчна администрация, 12 Д - Специалност  Електронна търговия

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!