Обява


Обява

Относно: Избор на представител на бизнеса и науката и/или учител от гимназията за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма по проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014-2020 г. за учебната 2021 - 2022 година

 

За повече информация