Покана за среща за създаване на Обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 


за подпомагане развитието на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите Ви каня на 24.11.2016 г. от 18:00 часа на среща с родителите при следния дневен ред:

• Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“;  

• Избор на един представител от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“. Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

Димитър Добрев,

Директор на „Проф. д-р Д. Табаков“