Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.На сайта на ПГИ е публикуван Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.

Съгласно чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, като училище, прилагащо система на делигиран бюджет, публикува на сайта си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му. 

 

 

 

Свалете документа от файловия сървър на ПГИ - Сливен

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.
Още от рубриката "Бюджет и финансови отчети" на сайта на ПГИ - Сливен