Брошура на проекта


 

БРОШУРА НА ПРОЕКТА

 

   Проектът "Дигитален английски", по програма Еразъм+ има голяма полза за учителите и учениците от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен.

   За учителите:

  1. Повишаване на компетентностите: Участниците имаха възможност да развият своите умения в областта на цифровите технологии и електронното обучение, което им помогна да бъдат по-ефективни и иновативни в образователния процес.
  2. Обмяна на добри практики: Участниците споделиха опит и добри практики с колеги от други страни, което им помогна да разширят своите педагогически подходи и да намерят нови начини за обучение на учениците.
  3. Междукултурно разбирателство: Проектът предостави възможност за работа с учители от различни култури и националности, което помогна на участниците да развият своята културна осведоменост и разбирателство.

   За учениците:

  1. Подобрени комуникационни умения: Участниците имаха възможност да усъвършенстват своите езикови умения чрез взаимодействие с ученици от други страни и използване на цифрови инструменти за комуникация.
  2. Разширени хоризонти: Участниците се запознаха с различни култури и начини на живот, което им помогна да развият толерантност, отвореност и уважение към разнообразието.
  3. Повишена мотивация за учене: Проектът предостави на учениците вълнуващи и интерактивни учебни материали и методи, което повиши мотивацията им за учене и усещането им за постижение.

 

   1

 

 

 

   2

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!