Цели и задачи на проекта

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО ЧРЕЗ ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Portugal-1-500px
През учебната 2016/2017 година ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен,  ще работи по проект по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност К1 - Образователна мобилност в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда“. Ргистрационен номер 2016-1-BG01-KA102-022907. Проектът е на стойност 40 680 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 

Група от 20 ученици от 11 клас ще участва в обучителна двуседмична практика в Барселос, Португалия, от 03.04.2017 г. до 14.04.2017 г. Изпълнението на проекта е в тясно сътрудничество  с португалския партньор  Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, който изпълнява ролята на посредник при намиране на подходящи работни места  за учениците,  съответстващи на техните езикови и професионални умения. Практическото обучение на учениците ще се проведе в три организации, които предлагат практика на реални работни места, отговарящи на нуждите на целевата група - Serviços de Contabilidade (счетоводна компания), Escola Secundaria de Barcelos (училищна администрация) и Tranquilidade (застрахователна компания).

Преди практиката в Португалия учениците ще преминат езикова, професионална и културна подготовка. Езиковата подготовка е за усвояване и практическо прилагане на икономическа терминология на английски език. Професионалната подготовка е за  работа с документи, отговарящи на национални и международни стандарти. Културната подготовка е свързана с географията, историята, културата и традициите на държавата, в която ще се проведе мобилността.

Партньорството между Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ и  Associação Intercultural Amigos da Mobilidade ще насърчи  взаимното учене и обмен на иновативни методи на преподаване и учебни програми, както и  използване на съвременни технически средства в обучението. 

Участието на учениците в стаж на реално работно място в друга европейска държава ще доведе до усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции и използването на езика за професионални цели, подготовка за динамичния европейски пазар на труда и изискванията на съвременните професии и специалности.

Потвърждаването и акредитацията на практиката по проекта се обезпечава с издаването на Европас документ за мобилност в съответствие с решение на Европейския парламент. Сертификатът за мобилност Европас осигурява международно призната квалификация и подобрява перспективите за работа и трудовата мобилност.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!