Обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи ... "

Актуализация (22 март 2012 г)

На сайта на ПГИ - Сливен е публикуван Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

 Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

 

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

 

 Свалете цялата документация за провеждане на обществената поръчка в архив

 Свалете документите като отделни файлове

 

На основание чл.101а и 101б от Глава осма „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  от ЗОП (НОВА- ДВ, БР.93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г)
Лиляна Кирилова Тодорова – директор на Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” град Сливен, кани заинтерисованите фирми, отговорящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва: 


Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05.


Предметът включва следните обособени позиции:


Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИИД: клуб «Забавна математика», клуб «Умения за живот», клуб «Природолюбител», клуб «Пътешественик», клуб «Пътешествие из немскоезичните страни», клуб «Счетоводство», клуб «Млад банкер», клуб «Да направя филм» – по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА (РЕЧНИЦИ, СБОРНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ) за нуждите на ИИД: клуб «Забавна математика», клуб «Пътешественик», клуб «Пътешествие из немскоезичните страни», клуб «Счетоводство» - по приложен списък на асортименти .

Обособена позиция 3: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО  за нуждите на ИИД: формация «Модерен балет» - по приложен списък на асортименти.  

Обособена позиция 4: КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С  ИЗКУСТВО за нуждите на ИИД: ателие «Арт работилница»  - по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 5: СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД:  клуб «Природолюбител» - по приложен списък на асортименти.  

Кандидатите трябва да представят предложение/я за една или няколко обособени позиции, но то задължително трябва да обхваща пълния обем на съответната обособена позиция. 

Правно основание: чл.101 а и 101 б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП и Заповед №.РД 09-121/ 30.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката относно утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената със заповед  № РД 09-95/21.01.2012 г.  на Министъра на образованието, младежта и науката Инструкция  за изпълниние на  проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05

• Срок за изпълнение на поръчката: до 5 дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

• Място на изпълнение на поръчката: Професионална гимназия по икономика «Проф.д-р Димитър Табаков» - град Сливен.

• Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от 15.03.2012 г.

• Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва по банков път до три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата.

• Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти за качество.

• Квалификационни изисквания към кандидатите: Удостоверение за вписване в търговския регистър  или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията документ.

• Място и срок за подаване на предложенията за участие:  град Сливен, кв. «Сини камъни», деловодството на Професионална гимназията по икономика «Проф.д-р Димимър Табаков» град Сливен (ет.2)  от 8.00 ч. на 02.03.2012 г. до 16.00 ч. на 13.03.2012 г.  

• Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в Професионална гимназия по икономика «Проф.д-р Димитър Табаков» - град Сливен на 14.03.2012 г. в 9.30 ч. в кабинета на главния счетоводител.

 

Свалете цялата документация за провеждане на обществената поръчка в архив

Свалете документите като отделни файлове

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!