Обществени поръчки

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

ПГИ - Сливен

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

Дата на сключване: 27.05.2016 г.

Изпълнител: "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен

продължава>

Публична покана - Ремонт на санитарни възли

ПГИ - СливенПублична покана "Ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложена количествена сметка".

Дата на публикуване: 11.08.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 19.08.2014 г.

Уникален номер в регистъра на АОП: 9032628

продължава>

Обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи ... "

ПГИ - СливенПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!