Цели и задачи на проекта

През учебната 2016/2017 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна международен проект по програма „Еразъм+“. Проектът „Web 2.0 инструменти в образованието“ е по ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Номер на проекта 2016-1-TR01-KA219-034289_6.
Партньори на гимназията са училища в Италия, Румъния, Гърция, Испания, Турция и Македония. Проектът, който е финансиран от Европейския съюз, ще даде възможност за интегриране на Web 2.0 приложения в образованието и ще осигури по-иновативна образователна среда. Целта е онагледяване и улесняване на учебното съдържание, повишаване на неговата привлекателност, повишаване мотивацията за учене и търсене на възможности за индивидуален подход към всеки ученик. 
„Web 2.0 базирано обучение” наричаме електронен ресурс в Интернет, който е интерактивен носител на учебна информация, поднесена във вид на текст, графики, видео и друга мултимедия, в който учениците обменят опит помежду си и допълват учебните материали, водейки дискусии под различна форма с учителите и помежду си. 
Напоследък, все повече преподаватели обръщат внимание на възможностите за прилагане на Web 2.0 инструменти в обучението - блогове, микроблогове, wiki-та, подкаст програми, споделяне на връзки и ресурси, социални мрежи. Те не противоречат на съвременните образователни теории, като конструктивизъм и конективизъм и следователно Web 2.0 приложенията стават все по-атрактивни. Те имат потенциал за работа в сътрудничество, споделяне на знания и най-добри практики чрез отворени социални мрежи. Технологиите Web 2.0 имат потенциал за индуциране на промяна в сектора на образованието. Те могат да въздействат като катализатор за обучението, добавяйки елементи на атрактивност, независимост и автономност на обучаемите, предпоставки за съвместна работа и повишаване на педагогическата ефективност.
От своя страна учениците развиват максимално своя капацитет, придобиват увереност и желание за учене, придобиват основни ключови умения на 21-ви век за работа с новите технологии, както и умения за културна и мултикултурна комуникация в социалните мрежи.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!